+menu-


2012全国各省市高考模拟试题全解全析(化学)

2012全国各省市高考模拟试题全解全析(化学)|什么值得下D,则:该反应的反应方程式为__________________________________,检验D中阴离子的试剂是_____________。

(2)若A为短周期的金属单质,D为气态单质,C溶液呈强酸性或强碱性时,该反应都能

进行。

写出反应的离.子.方.程.式._____________________________;______________________________________________。

(3)若A、C均为化合物,E为白色沉淀,C为引起温室效应的主要气体,写出E可能的化

学式(写两种)________________________________。

写出生成E的一个离子方程式....._____________________________________________________________。

【答案】

(1)Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4(3分)AgNO3和稀HNO3(2分)

(2)2Al+6H=2Al+3H2↑(2分)2Al+2OH+2H2O=2AlO2+3H2↑(2分)(3)H2SiO3,Al(OH)3(2分)H2O+CO2+SiO3=H2SiO3↓+CO3

2-

2-

2-3+

高温

4NaFeO2+8Na2CrO4+2H2O

或AlO2+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3或2AlO2+CO2+3H-

---

O=2Al(OH)3↓+CO3(3分,其他合理答案都得分)

参考答案

6.D7.B8.C9.A10.C11.D12.B13.B26.(17分)(1)D(2分)

(2)4H+2Cl+MnO22H2O+Cl2↑+Mn(3分)

2+

(3)随着反应的进行,盐酸浓度变稀将不再反应(2分)(4)①证明有水蒸气产生(2分)

②Cl2无漂白性,次氯酸有漂白性(2分)③吸收Cl2(2分)

(5)E,F(2分)AC(2分)27.(15分)(1)

(2)1(2分)

(3)CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)?

H?

890kJ/mol(3分)(4)Cl2+H2O=H+Cl+HClO(3分)

(5)2Al+3CO3+3H2O=2Al(OH)3↓+CO2↑(3分)


评论被关闭